Shrouded Yosemite Valley

Yosemite Valley

Photo © copyright by Harley Goldman.