Alaska Highway Pond

Yukon Territory

Photo © copyright by Harley Goldman.