Denaili 2

Denali State Park

Photo © copyright by Harley Goldman.