Poppy Fest

Antelope Valley, CA

Photo © copyright by Harley Goldman.