Sandstone Planter Box

Nevada

Photo © copyright by Harley Goldman.