Stripes

Nevada

Photo © copyright by Harley Goldman.