Veiled Upper Yosemite Falls

Yosemite Valley

Photo © copyright by Harley Goldman.